Skip to main content

Full text of "Scheepvaartvergunning 16UTP02063 voor het overschrijden van de op de Mark en Dintel ter plaatse toegestane afmetingen van het schip "Nawatrans 5"."

See other formats


WATERSCHAPSBLAD 

Officiële uitgave van Waterschap Brabantse Delta. 


Nr. 1182 

18 februari 
2016 


Scheepvaartvergunning 16UTP02063 voor het overschrijden van de op de 
Mark en Dintel ter plaatse toegestane afmetingen van het schip "Nawatrans 
5". 


Besluitnummer 16UTP02063 ingevolge de Scheepvaartverkeerswet Keur waterschap Brabantse Delta 
2015 bekend gemaakt op 16 februari 2016 voor het overschrijden van de op de Mark en Dintel ter 
plaatse toegestane afmetingen van het schip "Nawatrans 5". 


Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een 
bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op 
de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het 
dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de en¬ 
velop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw tele¬ 
foonnummer en e-mailadres te vermelden. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben: 

1. naam en adres indiener; 

2. dagtekening; 

3. het nummer van de vergunning; 

4. de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen; 

5. handtekening indiener. 

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten 
die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, 
moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist. 


Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem? 

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende 
met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te 
starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging: 

1. Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt? 

2. Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u be¬ 
hoefte aan toelichting? 

3. Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt? 

4. Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct 
is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen? 

5. Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie 
nodig? 

6. Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten? 

7. Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap? 

8. Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken? 

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behan¬ 
delend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om 
een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te 
verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is. 


Voorlopige voorziening 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend 
kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank 


1 


Waterschapsblad 2016 nr. 1182 18 februari 2016 

Waterschap 

Brabantse Delta 


Zeeland - West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006,4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek 
moet de volgende inhoud hebben: 

'I. naam en adres indiener; 

2. dagtekening; 

3. omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen; 

4. een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid); 

5. zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft; 

6. handtekening verzoeker. 

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.recht¬ 
spraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk 
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht 
geheven. 


Breda, 16 februari 2016 


2 


Waterschapsblad 2016 nr. 1182 18 februari 2016